წესები და პირობები

      აღნიშნული წესები და პირობები წარმოადგენს www.kama.ge-სა და მის ვიზიტორს (მიუხედავად იმისა, რეგისტრირებულია თუ არა საიტზე) შორის შეთანხმებას, რომელიც მომხმარებლის მიერ თანხმობის მონიშვნის შემდგომ, წარმოადგენს იურიდიული ძალის მქონე შეთანხმებას. წინამდებარე წესები და პირობები განსაზღვრავს საიტის მესაკუთრის/ადმინისტრაციისა და მომხმარებელთა უფლება-მოვალეობებსა და პასუხისმგებლობის ფარგლებს. აღნიშნული შეთანხმება ძალაში შედის და შესაბამის სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს მომხმარებლის/ვიზიტორის მიერ ველი ,,ვეთანხმები საიტის წესებსა და პირობებს“ მონიშვნისთანავე.

      www.kama.ge 18 წელს მიღწეული პირების გაცნობისა და მომხმარებელთა ერთმანეთთან დაკავშირების ვებ გვერდს წარმოადგენს, რომლის მიზანიც მხოლოდ და მხოლოდ კანონისმიერი მისწრაფებებისა და უფლებების რეალიზაციაა. www.kama.ge, როგორც ინტერნეტ პორტალი, ხელს უწყობს თავის მომხმარებლებს, თავიანთი შეხედულებისამებრ, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით, გაიცნონ ერთმანეთი და დაამყარონ მათთვის სასურველი ურთიერთობა. პირს, რომელსაც არ შესრულებია 18 წელი ან სხვაგვარი, ნებისმიერი მიზეზით/ფორმით აკრძალული აქვს მსგავსი ვებ გვერდების დათვალიერება და ყოველივე აღნიშნულის მიუხედავად, მაინც სარგებლობს ვებ გვერდით, ამით გამოწვეულ შედეგებზე ვებ გვერდი და მისი ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს.

      პროფილზე ნებისმიერი ფორმით განთავსებულ ინფორმაციაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მის განმთავსებელს, ვინაიდან აღნიშნული არ კონტროლდება ვებ გვერდის ადმინისტრაციის მიერ და სრულად წარმოადგენს განმთავსებლის თავისუფალი ნების გამოვლენას. პროფილის შემქმნელი ნებისმიერი პირი აანალიზებს და ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია მისივე პროფილის შეუზღუდავი პირთა წრისათვის ინტერნეტის მეშვეობით საჯაროობის შესახებ. მომხმარებლის თავისუფალი ნებით ვებ გვერდზე ინფორმაციის განთავსებით, იგი ავტომატურად ანიჭებს ვებ გვერდის ადმინისტრაციასა და ვებ გვერდის ნებისმიერ მომხმარებელს/ვიზიტორს თავისი შეხედულებისამებრ გაეცნოს და გამოიყენოს მის მიერვე ნებისმიერი ფორმით განთავსებული ინფორმაცია. ვებ გვერდის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი ამავე ვებ გვერდის სხვა მომხმარებელთა მოქმედება/უმოქმედობაზე, რაც შეიძლება ნებისმიერი ფორმით უკავშირდებოდეს პროფილის განმთავსებელს.

      წინამდებარე პირობებზე და წესებზე დათანხმებისას, პროფილის შემქმნელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია, რომ ვებ გვერდის ადმინისტრაცია არ არის ვალდებული შეამოწმოს პროფილის შინაარსი და მასზე ნებისმიერი ფორმით განთავსებული ინფორმაცია, თუმცა ვებ გვერდის ადმინისტრაცია უფლებამოსილია წაშალოს პროფილი და დაბლოკოს მომხმარებელი თავისი შეხედულებისამებრ.

      ამასთან, ვებ გვერდი არ იღებს პასუხისმგებლობას ნებისმიერ ზარალზე/ზიანზე, რომელიც შესაძლოა მიადგეს თქვენს კომპიუტერს ან სხვა ელექტრონულ საშუალებას და თქვენს ელექტრონულ მონაცემებს საიტის დათვალიერებისას ან საიტიდან მასალების ჩამოტვირთვის შედეგად. იმ შემთხვევაში, თუ წინამდებარე ვებ გვერდზე განთავსებულია სისხლისსამართლებრივი დანაშაულის შემცველი ან მესამე პირთა უფლებების დამრღვევი ინფორმაცია, ფოტო/ვიდეო გამოსახულება ან/და ტექსტი, გაცნობებთ, რომ აღნიშნულთან ვებ გვერდი და მისი ადმინისტრაცია არ არის დაკავშირებული და სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას, ვინაიდან ვებ გვერდზე მასალის განთავსება ხდება თავად მომხმარებლის მიერ, თავისი შეხედულებისამებრ.

      ვებ გვერდზე არსებული ყველა პროფილი განთავსებულია მომხმარებლის მიერ საიტის ადმინისტრაციისაგან დამოუკიდებლად, რაც მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლის თავისუფალი ნების გამოვლენას წარმოადგენს და უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას. ვებ გვერდზე რეგისტრირებული ყველა პროფილი განთავსებულია მომხმარებლების მიერ შესაბამისი წესებისა და პირობების გაცნობისა და თანხმობის გაცხადებით, თავისუფალი ნების გამოვლენის საფუძველზე, რომელიც არ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ რეგულაციებს.

      მომხმარებელი თავად განსაზღვრავს, რა სახის ინფორმაცია, ფოტო/ვიდეო გამოსახულება და ტექსტი განათავსოს მის პირად პროფილზე, ხოლო ვებ გვერდის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს პროფილზე ნებისმიერი ფორმით მითითებული ინფორმაციის სინამდვილეზე და მის ხარისხზე, ისევე როგორც მომხმარებლის მოლოდინების რეალობასთან შესაბამისობაზე. აღნიშნულთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება პროფილის ავტორს. ასევე, ვებ გვერდი და მისი ადმინისტრაცია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას ვებ გვერდზე ან პროფილზე განთავსებული ინფორმაციის, პროდუქტის ან/და მომსახურების ხარისხზე, ასევე, ვებ გვერდის ეფექტურობასა და მომხმარებელთა შორის ურთიერთობებზე, მათ შორის წარმოქმნილ კონფლიქტებზე/პრეტენზიებზე და ამით გამოწვეულ ნებისმიერ შედეგზე, რაც შეიძლება გამოწვეულ იქნას ვებ გვერდის ან მასზე განთავსებული ინფორმაციის გამოყენების შედეგად.

      ამასთან, პროფილის რეგისტრაცია უფასოა და ვებ გვერდის ადმინისტრაცია მომხმარებლისაგან არავითარ მატერიალურ თუ არამატერიალურ სარგებელს არ ღებულობს, არ აკორექტირებს მომხმარებლის მიერ განთავსებულ ტექსტს, ინფორმაციასა და ფოტო/ვიდეო გამოსახულებას. საიტის ადმინისტრაცია არ არის უფლებამოსილი ვებ გვერდზე თავად განათავსოს პროფილი ან უკვე არსებულ პროფილზე ტექსტი, ინფორმაცია ან/და ფოტო/ვიდეო გამოსახულება. ასევე, ვებ გვერდზე შემოსვლისთანავე, თითოეული ვიზიტორი თავის თავზე იღებს ყველა რისკს, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლის პროფილზე განთავსებული ნებისმიერი ფორმის ინფორმაციის გამოყენებასთან, ვინაიდან ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს მის სანდოობას, გამოსადეგარობასა და გამოწვეულ შედეგებზე.

      ვებ გვერდის ადმინისტრაცია გატყობინებთ, რომ დაუშვებელია მომხმარებლის პროფილზე მომხმარებლის ნების საფუძველზე განთავსებული პერსონალური მონაცემების გამოყენება, დამუშავება ან/და გავრცელება და ისჯება კანონით. ამგვარ ქმედებაზე ადმინისტრაცია სრულად იხსნის პასუხისმგებლობას. ამასთან, თავად ვებ გვერდიც და მასზე განთავსებული თითოეული პროფილი შეიცავს კონფიდენციალურ ინფორმაციას, რომელსაც იცავს კანონი.

      სასტიკად აკრძალულია პროფილზე ისეთი ინფორმაციის განთავსება, რომელიც შეიცავს სხვა პირის პერსონალურ მონაცემებს (სახელი, გვარი, მისამართი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფოტო/ვიდეო გამოსახულება, ტელეფონის ნომერი, ელ.ფოსტა და სხვ.). აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ვებ გვერდი და მისი ადმინისტრაცია არ აგებს პასუხს და სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება სხვა პირის პერსონალური მონაცემების წარმდგენ პირს, მათ შორის, სხვისი პერსონალური მონაცემების გამოყენებით დამდგარი ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების ვალდებულებაც აკისრია ასეთი მონაცემების წარმდგენ პირს.

      ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, ვებ გვერდის გამოყენების წესებსა და პირობებზე დათანხმებით, თითოეული ვიზიტორი ადასტურებს და ეთანხმება, რომ ამ ვებ გვერდზე განთავსებულ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას გამოიყენებს მხოლოდ პირადი მიზნებისთვის.

      ნებისმიერი შეთანხმება, რომელსაც აღწევენ წინამდებარე ვებ გვერდის მომხმარებლები, მათ შორის და არა მხოლოდ: შეხვედრა, შეხვედრის ადგილი, ხანგრძლივობა და სხვა, წარმოადგენს მომხმარებელთა თავისუფალი ნების გამოვლენას და ვებ გვერდი არ წარმოადგენს ზემოაღნიშნული შეთანხმების მხარეს.

      პროფილის შექმნით, პროფილის შემქმნელი ადასტურებს, რომ წინამდებარე ვებ გვერდი, როგორც საინფორმაციო პლატფორმა, არ იქნება გამოყენებული საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგო ქმედებების განხორციელებისათვის, არ არის მიმართული საკანონმდებლო მოთხოვნების დარღვევისაკენ და არ არის განკუთვნილი არასრულწლოვანი პირებისათვის.

      პროფილის წაშლა: მომხმარებლის მხრიდან საკუთარი პროფილის წაშლის მოთხოვნის შემთხვევაში, პირადი ინფორმაცია (მობილურის ნომერი და ფოტოები) სერვერზე ინახება ექვსი თვის მანძილზე (თუმცა არ არის ხელმისაწვდომი საიტის მომხმარებლებისთვის), რის შემდეგაც სამუდამოდ იშლება სერვერიდანაც.